O NÁS

KOMORA KRAJSKÝCH RAD ČRDM

Česká rada dětí a mládeže sdružuje krajské rady dětí a mládeže v Komoře krajských rad ČRDM, která slouží k výměně zkušeností mezi jednotlivými krajskými radami, koordinaci společných aktivit krajských rad a k přenosu informací mezi lokální a národní úrovní.

V současné době s ČRDM spolupracuje 10 krajských rad, které sdružují přes 160 000 individuálních členů (z toho přes 30 000 individuálních členů představují členové organizací mimo přímé členy ČRDM).

ČRDM krajské rady podporuje skrze organizaci společných setkání a výměn zkušeností v rámci činnosti Komory krajských rad ČRDM, podporu činnosti nových krajských rad, propagaci činnosti krajských rad a komunikaci s veřejností a skrze individuální konzultace a přípravu a zajišťování společných aktivit Komory.

Komora krajských rad se prezentuje i na webu ČRDM.


ČINNOST KRAJSKÝCH RAD

Krajské rady jsou platformou, jež sdružuje a podporuje mnoho regionálních a místních neziskových organizací dětí a mládeže. Slovo „rada“, které je ústředním slovem jejich názvů, vystihuje obě funkce organizací, jejichž vyvážení je pro dlouhodobou stabilitu krajských rad stěžejní. Znamená jednak možnost diskutovat demokraticky uvnitř mládežnických hnutí jejich problémy a potřeby a tyto pak otevřeně komunikovat a zastupovat vůči orgánům státní správy (samosprávy) a politické reprezentaci, jednak rozvinutý odborný kredit, který je nabízen a ve velkém měřítku také využit ze strany rodičovské i odborné veřejnosti a partnerů napříč státním i neziskovým sektorem.

Posláním krajských rad je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí na krajské úrovni. Své poslání naplňují krajské rady tím, že podporují mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. Krajské rady hájí zájmy svých členů vůči státním orgánům a dalším organizacím či institucím.

Krajské rady se společně setkávání na 2 až 3 setkáních ročně, kde si vyměňují zkušeností, vzdělávají se a plánují společné aktivity.

Činnost krajských rad podporuje zejména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na místní úrovni pak krajské rady spolupracují s kraji a obcemi.

Krajské rady sdružené v Komoře krajských rad ČRDM se řídí Kodexem.


PŮSOBNOST KRAJSKÝCH RAD

po kliknutí na konkrétní kraj se můžete dostat na web místní krajské rady dětí a mládeže
(neaktivní kraje nemají funkční krajskou radu dětí a mládeže)