KODEX KOMORY KRAJSKÝCH RAD

Charakteristika krajských rad

 • krajské rady mají právní formu spolku a jsou otevřené vstupu novým členským organizacím;
 • předmětem činnosti krajských rad je podpora práce s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví na krajské úrovni;
 • členy krajské rady jsou nestátní neziskové organizace pracující na území předmětného kraje s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví;
 • krajské rady jsou reprezentativním aktérem sektoru práce s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví na krajské úrovni;
 • krajské rady jsou pro své partnery garantem, že jejich členské organizace fakticky realizují veřejně prospěšnou činnost a splňují své zákonné povinnosti vůči veřejnému rejstříku;
 • krajské rady nezasahují do interních záležitostí členských organizací a nijak neovlivňují jejich činnost;
 • krajské rady mají pro svou činnosti odpovídající personální zajištění;
 • krajské rady mají pro svou činnosti zajištěno odpovídající materiálně-technickou základnu;
 • za účelem prezentace své činnosti provozují krajské rady webové stránky a profily na sociálních sítích.

Komora krajských rad ČRDM

 • krajské rady jsou členy České rady dětí a mládeže;
 • krajské rady jsou aktivní součástí Komory krajských rad ČRDM;
 • krajské rady dodržují Kodex Komory krajských rad ČRDM;
 • krajské rady skrze Komoru spolupracují s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR;
 • vnitřní chod a fungování krajských rad je při respektování výše uvedeného v jejich vlastní kompetenci.

Činnost krajských rad

 • krajské rady působí na území vymezeného kraje;
 • krajské rady vytváří vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví;
 • krajské rady nabízí nestátním neziskovým organizacím pracujícím s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví odbornou a metodickou pomoc;
 • krajské rady podporují rozvoj nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví prostřednictvím nabídky vzdělávacích aktivit;
 • krajské rady svým členským organizacím zprostředkovávají projekty a servis ČRDM;
 • krajské rady zastupují nestátní neziskové organizace dětí a mládeže při jednání s relevantními orgány samosprávy a dalšími partnery;
 • krajské rady realizují aktivity vedoucí k propagaci a popularizaci tématu práce s dětmi a mládeži v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví.

Znění Kodexu schvaluje Valné shromáždění ČRDM na návrh Komory krajských rad ČRDM.

KE STAŽENÍ